معنی نام روستای بارزیل مشکین شهر

معنی نام روستای بارزیل مشکین شهر
نام روستای پر باغ بارزیل به صورت بار (میوه) -زول (بهره) به معنی محل بهره مند از میوهٔ فراوان است:
फल n. phala (bara, vara) fruit
حرف «ب» در بارزیل می تواند تبدیل شدهٔ حرف «و» باشد. لذا اگر جزء اول بارزیل در اساس ور (باغ) بوده باشد، در این صورت بارزیل (ورزیل، چنانکه غلامحسین ساعدی آورده) نیز به معنی محل بهره مند از باغهای فراوان خواهد بود.
نام ملکان (انگوران قدیم) نیز به معنی محل باغ (باغ انگور) است:
मलय m. malaya garden
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.