محل دژ ماننایی آرسیانشی

محل دژ ماننایی آرسیانشی
دژ آرسیانشی (محل محترم) در ماننا با قصبهٔ باستانی آگریگاش (محل محترم و معبد آتش) در سمت مهاباد مطابقت می کند که گور دخمهٔ فخریکای آن می تواند متعلق به ایرانزو پادشاه معروف ماننا باشد:
आर्षेय adj. ArSeya[n]: venerable
आर्षेय adj. ArSeya[n]: respectable
shi: place
अग्री m. agri: word invented for the explanation of god of fire, venerable.
gas:place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.