محل ناحیهٔ ساپاردای باستانی

محل ناحیهٔ ساپاردای باستانی
محل ناحیهٔ ساپاردا (ناحیهٔ گسترده) که در جهت شمال شرقی خارخار (دیواندره) بوده با سمت تکاب (محل بیشه، آرازیاش باستانی) و دژ تخت سلیمان (دژ کولومیان باستانی شاپاردا) و کوه سپهسالار جنوب آن (گردنهٔ ساپاردای باستانی) همخوانی دارد. محل حکمرانی دیاکو و محلهای حکومت اولیهٔ پسر او اوپیته یعنی دژ اوریاکو (ورجک حالیه) در این ناحیه بوده است و بعد، از اعقاب آنها، دوساننی بر این منطقه حکومت میکرده است:
ur(var): the shelter
yaku: place
स्फार adj. sphAra wide
दाय m. dAya place
قصبه های باستانی مهم این نواحی یعنی خاریپ، زابگاگ، آرازیاش (محل بیشه)، سیبار، ساگ بیتو و اوراش به ترتیب با عربشاه، چهارتاق، تکاب، سعید آباد، حسن آباد یاسوکند و بهستان (باغستان) نزدیک ماه نشان همخوانی دارند
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.