معادلهای ایرانی عمو و عمه و خاله و خالو (دایی)

معادلهای ایرانی عمو و عمه و خاله و خالو (دایی)
عمه و خاله و عمو و خالو (دایی) در سنسکریت:
در سنسکریت پسوند «آ» علامت تأنیث و پسوند «اَ» علامت تذکیر؛ و پیتریویه (به معنی منسوب به پدر) و ماتوله (به معنی منسوب به مادر) است:
पितृव्या f. pitRvyA paternal aunt
मातुला f. mAtulA maternal aunt
पितृव्य m. pitRvya paternal uncle
मातुल m. mAtula maternal uncle
در معادل فارسی آنها، زه (زاینده) علامت تأنیث است:
عمو = اَفدَر (اَو-پدر، یاور پدر)
عمّه = اَفدَرزه (یاور مؤنث پدر)
خالو (دایی) = دایی (دایه، نگهدارنده)
خاله = دایزه (نگهدارندهٔ مؤنث)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.