نظریهٔ ماتریالیستی پیدایش کائنات

نظریهٔ ماتریالیستی پیدایش کائنات
ممکن است در آغاز نیروی گرانشی بینهایت درون مادهٔ تاریک آنرا در مرکز آن منفجر کرده و ذرات فوتون از آن زاده شده باشند و ذرات بنیادی دیگر از به هم خوردن آن فوتونها به همدیگر. چون فرمول های نسبیت اینشتین می گویند نیروی بی نهایت وارد بر جسم (و ماده تاریک) آن را تبدیل به ذرهٔ فوتون می سازد.
تبدیل به ذرهٔ فوتون شدن مادهٔ تاریک (فضای تاریک) و گردش کهکشانها نشان از دگرگونی شدید «بیگ بنگ» دارد. این گفته که «انحنای فضای چهار بعدی کم شده و فاصلهٔ متریک فضا افزایش یافته است» درون همان مقولهٔ نیروی گرانشی شدید مادهٔ تاریک می گنجد. چون مطابق بسط فرمولهای نظریهٔ نسبیت نیروی بی نهایت می خواهد تا جسم و مادهٔ تاریک را تبدیل به فوتون نماید.
یکسال در دانشگاه تبریز در فرمولهای نسبیت در ارتباط با پاسخی برای سؤال اساسی فلسفه در علم فیزیک، تحقیق کرده و با محمد باقری استاد فیزیک دانشگاه تهران در همین موارد مشاورت نموده ام. مقاله اش با بحث در فرمولهای نظریه نسبیت به سه زبان فارسی و سوئدی و انگلیسی در آکادمیا هست. اینجا بدون وارد شدن به فرمولها صرفاً نتیجه را آوردم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.