کلمات طبخ و مطبخ (مود بغ خورزوقی) دارای ریشهٔ هندوایرانی به نظر می رسند.

کلمات طبخ و مطبخ (مود بغ خورزوقی) دارای ریشهٔ هندوایرانی به نظر می رسند.
شاهد این واژه ها در زبانهای سامی را، تَوَخَ (سلاخی) در زبان عبری آورده اند که مفهومی جواری و دور است. بعلاوه، اینها در قاموس قرآن تبیان هم دیده نمیشوند:
तापक m. tApaka cooking stove, heating
मोद{मुद्} m. moda[mud] delight, sweet meat
पाक m. pAka cooking
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.