معنی نام شهر زاوَر و روستای موغار در اصفهان

معنی نام شهر زاوَر و روستای موغار در اصفهان
نام شهر زاوَر به صورت اوستایی زو-وَرَ (اَوَرَ در سنسکریت) به معنی پناهگاه نیرومند است.
نام قدیمی موغار یعنی لیلاز به صورت سنسکریتی و اوستایی لیلا-از به معنی دارای زیبایی و شکوه است. بر این پایه خود نام موغار هم خلاصه شدهٔ موغذ-ار (برخوردار از زیبایی) است.
लीला f. lilA grace, beauty
मुग्ध adj. mugdha beautiful
کلمهٔ معرّب مغذی نیز با موغذَ (جذاب) مرتبط می نماید:
मुग्ध adj. mugdha attractive or charming
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.