معنی نام گل نسترن (نسرین)

معنی نام گل نسترن (نسرین)
نسترن به آذری گُل تیغ (گلدیک) معنی گُل دارای خار آسیب رساننده است:
नाष्ट्रा f. nASTrA destruction
نسرین یعنی نام عربی نسترن هم به معنی گل ناسور زننده (زخم زننده) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.