اتیمولوژی بالش (بالِشت)

اتیمولوژی بالش (بالِشت)
بالِش (بالِشت) ترکیب بالا (والا، بلند) و ایش/ایشتَ (به اوستایی یعنی دارای) به نظر می رسد. در مجموع یعنی دارای برجستگی:
वलय n. valaya multitude
ईश adj. isha owning
इष्ट m. ishta husband, owner
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.