معنی نام لامرد و لار

معنی نام لامرد و لار
نام لامرد را با لامردون بختیاری یعنی چادر دامداران سنجیده اند. نام قدیمی احشام لامردون آن گواه درستی این نظر است.
نام لار را میشود با واژه های لَر به معانی جوی سیلاب و کنار فارسی و لیر به معنی مسکن و لَر (لار) به معنی تخته سنگ در زبان بختیاری سنجید در مجموع معنی مسکن کنار نهر سیلابی فصلی، به ویژه معنی مساکن واقع بر تخته سنگها برای آن مناسب می اُفتد. چون در این رابطه نام قصبهٔ خُلار فارس را می توان محل صدور تخته سنگ و سنگ آسیاب خوب معنی کرد که بدان معروف است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.