معنی نام مقبرهٔ حبقوق در تویسرکان

معنی نام مقبرهٔ حبقوق در تویسرکان
زیر زمین معبد حبقوق دخمه و غار مردگان است. هَپ-کوک هم در منطقه به معنی معبد رها کردن [مردگان] بوده است. لذا نام آنجا شباهتی با حبقوق نبی پیدا کرده و بدو نسبت داده اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.