معنی نام اروپا بنا به منابع هندوایرانی و یونانی

معنی نام اروپا بنا به منابع هندوایرانی و یونانی
نام اروپا به لغت سنسکریت و یونانی به معنی محل ارابه و محل دارندهٔ گشتاور خوب (ایو-روپه، ارابه) است. نام آنجا در نامهای اوستایی خونیرث (محل ارابه های با شکوه) و تخموروپه (آرپوکسائیس سکاها، تهمورث، پهلوان سرزمین ارابه) نیز مستتر است:
आरोप्य indecl. Aropya having made to mount [horse, chariot, bus, etc]
सु- prefix su- (hau, eu) good.
आरोप m. Aropa (arbά, Ροπή) rhetorical figure super-imposition
نام اروپا را در ترکیب eury-ope به معنی دارای پیشانی بلند نام ملکه ای فینیقی شمرده اند. ولی این نام در ترکیب eu-rope به معنی گشتاور نیک (ارابۀ خوب) است که با واژۀ ارابۀ فارسی (آ-رَئوه اوستایی یعنی بسیار آسان رانده شونده) همخوانی دارد و به نظر می رسد در اصل نامی بر منطقۀ تاورهای کهن روسیه و اوکراین (روتِن های کنونی اوکراین؟) بوده است که نامهایش معنی گردنده و چرخنده (چرخ و ارابه) را می دهد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.