وجه اشتراک پدر الهه اروپا و پدر ایفی ژن در اسطورهٔ نام اروپا

وجه اشتراک پدر الهه اروپا و پدر ایفی ژن در اسطورهٔ نام اروپا
نام پدر اروپا (آگنور=قهرمان) و پدر ایفی ژن (آگاممنون، بسیار پایدار) وجه اشتراک دارند و یاد آور نامهای آرپوکسائیس و تخموروپه و تهمورث (پهلوان “سرزمین ارابه” [اروپا]) و سویاتوگور (پهلوان بزرگ و برتر) هستند. پدر سویاتوگور سیاه و از جهان تاریک به شمار رفته است که ترجمه ای از نام تارگیتای اسکیتان (سامک/سیامک، سیاه پیشدادی در اساطیر ایرانی) پدر آرپوکسائیس (تخموروپه، تهمورث) است.
The name of Iphigenia’s father (Agamemnon) and Europa’s father (Agenor) have something in common:
In Greek mythology, Iphigenia was a daughter of King Agamemnon and Queen Clytemnestra.
(*Agamémnōn) from ἄγαν (Agan), “very much”.
Μέμνων means ‘resolute’.
His name in Greek, Ἀγαμέμνων, means “very steadfast”
Agenor (/əˈdʒiːnɔːr/; Ancient Greek: Ἀγήνωρ or Αγήνορας Agēnor; English translation: “hero”.
Agenor (father of the goddess of Europe) in the sense of hero, is reminiscent of Svyatogor (great hero) and Takhmorope (hero of the Land of Chariots) and Arpoxais, (king of the land of chariots):
स्फीत adj. sphita (svyato) hero, big
गुर adj. gura foremost
घोर adj. ghora sublime
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.