مطابقت تارگیتای با فرواک، سیامک و گیه مرتن (کیومرث)

مطابقت تارگیتای با فرواک، سیامک و گیه مرتن (کیومرث)
فرَواک اساطیر ایرانی از ترجمهٔ نام سکایی تارگیتای (پدر مردم گیتی) در معنی پدر آواز خوان پدید آمده است:
tAr: father
गीता f. gitA song
نام گیه مرتن (کیومرث) نیز به معنی مرد آواز خوان است که به معنی مرد میرا هم گرفته شده است:
गायका f. gAya[kA] sing[er]
मर्त m. marta[n] man
تارگیتای حتی به معنی مرد جهان تاریک نیز مفهوم میشده است که این هم معنی نام سامگ/سیامک اساطیر ایرانی است و هم نام پدر سویاتوگور اسلاوها (آرپوکسائیس اساطیر سکاها، تخموروپه، تهمورث اساطیر ایرانی) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.