معنی نامهای کادوسی/دیلم و مَزَنی دئوَ و وَرِنی دروجَ و گیلان (جنگل)

معنی نامهای کادوسی/دیلم و مَزَنی دئوَ و وَرِنی دروجَ و گیلان (جنگل)
نام کادوسیان/دیلمان می تواند به معنی دارندگان دیلم و نیزه و نام مَزنی دَئوَ و وَرِنی دروجَ به مردم جنگلی محل خوشی می باشند که مغان به معنی دیوان مازندران و دروغپرستان وَرِنه گرفته اند:
दारुमय adj. dArumaya (deylama) wooden
कदुष्ण adj. kaduSNa sharp
कदुष्ण adj. kaduSNa harsh
दिव n. diva wood
दव m. dava forest
दारुज adj. dAruja wooden
گی-لان (گیه-لان): جنگل
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.