مطابقت براهویان با قوم قدیمی کوفص (گوپاس)

مطابقت براهویان با قوم قدیمی کوفص (گوپاس)
نام کوفص معرب واژهٔ گو-پاس (گو-پاذ)، به معنی نگهدار چارپایان (دامدار) به نظر می رسد:
قرائن تاریخی بسیاری، نشان می دهد که براهوییان، همان قوم کوفص (کوچ) قدیم هستند که در شاهنامه از آنان یاد شده است چون نام براهویی را می توان مترادف با کوفص به معنی چوپان و دامدار گرفت:
परु m. paru (bara) limb
हय adj. haya driving
یاقوت حموی، از آنان به نام قفص یاد نموده است و می نویسد: «قفص (گوپاس) و بلوص (بلوچ)، نام طایفه ای است چون کُردان (چوپانان) در کوههای میان سرزمین فارس و کرمان و ایشان را سرزمینی است به همین نام»، و در سفرنامۀ ناصرخسرو، به صورت قوم کوفص (گوپاس) آمده است.
ابن حوقل نیز می نویسد: «جبال قفص محدود است از جنوب به دریا… گویند: و در این جبال، هفت طایفه هستند و هر طایفه را رئیسی است و آنان از نژاد و قبیلۀ اکراد (چوپانان) به شمار می آیند.»
بلوچها (بسلوچ ها، دارندگان توتم شیردال) سکاییان آسیانی بوده اند و دارای توتم سگبالدار (سیمرغ). از این روی در عهد ساسانی بلوچستان پاکستان را توران (سرزمین سکاها) می نامیدند؛ ولی براهوییان بومی بلوچستان بوده اند:
आशा f. AsA space
यानी f. yAni course, path
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.