اتیمولوژی تاج

اتیمولوژی تاج
تاج را با تاگ (پوشش) سنجیده اند ولی با توجه به شکوه و جلال تاج این واژه به طور ساده به معنی دارای شکوه و جلال به نظر می رسد. اطلاق تاج گلها به شکوفه و ارتباط ریشه ای شکوه و شکوفه در تأیید این معنی است:
तेजस् n. teja[s] glory
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.