معنی سنسکریتی-سکایی نام کرُوات

معنی سنسکریتی-سکایی نام کرُوات
نظر به اینکه روکسولانها (ماساگتهای خورشید پرست) نیاکان کرواتها دارندهٔ توتم یَلن (آلان، گوزن) بوده اند و آن را مَرکب خدای خورشید و تندروتر از اسب می دانسته اند، لذا منظور از نام کرُوات همین خورشید پرستان دارندهٔ توتم گوزن تند و تیز بوده است. نام ماساگت ایشان نیز به معنی دارندگان توتم بزکوهی بزرگ (گوزن) است:
कुरङ्गी f. kura[ngi] (kuru) deer
अत्य adj. atya swift
अत्य adj. atya rapid
هیئت کهن خوروات نام کرُوات به معنی پرستندهٔ ایزد خورشید بوده است:
सौर adj. saura (haura, khaura) solar
मत adj. mata (vata) regarded as
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.