ریشهٔ سنسکریتی واژهٔ معرّب لعل

ریشهٔ سنسکریتی واژهٔ معرّب لعل
واژهٔ سنسکریتی لَل به معنی شکوفایی و در منتهی درجهٔ شهرت بودن ریشهٔ واژهٔ معرب لعل (محصول سمت بدخشان) به نظر می رسد:
लालयति{लल्} verb caus. lAlayati[lal] flourish
لؤلؤ و تلألو (درخشیدن) ربطی با لعل ندارند و تلألو را از لؤلؤ (مروارید) گرفته اند:
لؤلؤ. [ ل ُءْ ل ُءْ ] (ع اِ) مروارید خُرد. مقابل دُرّ و مروارید درشت . دُرّ. گوهر. جوهر ۞ . گهر. دانه ٔ مروارید. مروارید. (از ترجمان القرآن جرجانی ) (منتهی الارب ). مروارید خوشاب . (مهذب الاسماء). مرجان (پیش تازیان ، به قول اسدی در لغت نامه ). ج ، لاَّلی . و بعضی گفته اند که این کلمه اطلاق شود تنها به مروارید درشت و صغار آن را که مرجان باشد لؤلؤ نخوانند و بعضی خلاف آن گفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.