چلیپای ایرانی در اصل به معنی چهار پا دار بوده است

چلیپای ایرانی در اصل به معنی چهار پا دار بوده است
در اسکاندیناوی چلیپا/صلیب شکسته را فیرفوت (چهار پا دار) می نامیده اند. بر این اساس چلیپای ایرانی (چثرو-پا) هم به معنی صلیب شکنجه چهار شاخهٔ رومی و هم به همان معنی صلیب شکستهٔ چهار پا دار آیینی بوده است.
در این رابطه واژهٔ چهل ترکیب چهار و اَلَ (فراوان و بزرگ و رسا) به نظر می رسد:
अल n. ala excellent
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.