منظور از کرم هفتواد کُروم هفتواد (اتحادیهٔ هفت ایل) بوده است

منظور از کرم هفتواد کُروم هفتواد (اتحادیهٔ هفت ایل) بوده است
نظر به عنوان کُرومپات یعنی سرور اتحادیهٔ رهبران هپتالان (هفت ایل ها) منظور از کرم هفتواد (کُروم هفتواد، اتحادیهٔ هفت ایل/یتاها) رهبر هپتالان (کُرومپات) منظور بوده است که نه به دست اردشیر بابکان ساسانی بلکه به دست بهرام گور ساسانی از اخلاف او کشته شده بود.
هیئت ابدالِ نام هپتالان به معنی گروه برگزیده با شکوه بوده است:
आभा f. AbhA splendor
आभा f. AbhA glamour
दल m. dala team
दल n. dala portion
به طور خلاصه کُروم هپتالی (اتحادیه) را با کرم جایگزین کرده اند. شاهان هپتالی را کرومپات (رهبر انحادبه) می نامیده اند. هپتالان اتحادیه هفت ایل (کُروم هفتواد) بوده اند که به کرم هفتواد تصحیف شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.