معنی فرشوادگر/پتیشخوارگر

معنی فرشوادگر/پتیشخوارگر
واژه های فرشواد گر و پتیش خوار گر (پشت کوه با شکوه) اشاره به سرزمی پشت کوه با شکوه البرز هستند:
पृष्ठ n. pRSTha (frasha) back
आद्य adj. Adya excellent
गिरि m. giri mountain
نام پتیشخوارگر غالباً تمامی شمال رشته کوه البرز، اراضی مازندران کنونی را در بر می گرفت.
نام سوادکوه (سوات کوه) را که با فرشوادگر/پتیشخوارگر مقایسه میشود، می توان به معنی محل کوهستانی گرفت:
स्वधा f. svadhA home
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.