معانی گرزمان و بهشت و پارادیس

معانی گرزمان و بهشت و پارادیس
معنی گرزمان (بهشت) را به صورت گر-ذمان به معنی خانهٔ سرود گرفته اند، ولی معنی مسکن آرزویی (گرذ-مان) برای آن منطقی تر است:
गर्ध m. gardha desire
वन n. vana (mAna) abode
در اوستا طبق قاعدهٔ تبدیل حرف «ذ» به «ه» گرذَ مبدل به گرو گردیده و به جای مانَ (مسکن)، نمانَ (مسکن اصلی) به کار رفته است و در مجموع گرذمان تبدیل به گرونمان (خانهٔ آرزویی اصلی) شده است.
خود نام بهشت (وهیشتَ) در معنی مسکن آرزویی نیز با آن مترادف به نظر میرسد:
वास m. vAsa (vaha) dwelling
इष्ट pap. ishTa desired
پارادیس (فردوس) را هم می توان به معنی محل عالی گرفت:
पर adj. para exceeding, excellent
देश m. desa country, place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.