آیا مقبرهٔ شعیب فیروز آباد ری مربوط به زکریای رازی است؟

آیا مقبرهٔ شعیب فیروز آباد ری مربوط به زکریای رازی است؟
چون در میان اولاد موسی کاظم شخصی به نام شعیب دیده نمیشود، و الاّ شیعیان قبل عهد قاجار آن را گنبددار می نمودند. لذا حسین کریمان حدث زده است که مقبرهٔ شعیب (جرّاح) می تواند مربوط به زکریای رازی باشد چون چال طرخان در سمت فیروز آباد محل درمانگاه وی در اواخر عمرش بوده اَست. به نظر می رسد به خاطر عدم اعتقاد او به دین مقبرهٔ وی را به نام شعیب (جرّاح) خوانده اند که از تعدّی متعصبین در امان بماند.
شعب. [ ش َ] (ع مص) فراهم آوردن درز و شکاف را (یا عام است). نیکو کردن (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درمان کردن.
تعریف و معنى شعیب فی قاموس الکل. قاموس عربی. شعیب: جلود یضم بعضها إلى بعضها الآخر ویوضع فیها الماء.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.