اتیمولوژی غم

اتیمولوژی غم
واژهٔ غم که عربی گمان شده و در قاموس قرآن به کار نرفته است می تواند برگرفته از واژهٔ سنسکریتی گَم باشد که به معنی غَم و ناپایداری ناشی از یک باور و ایمان غلط است:
gama (गम).—m f (A Sorrow &c.) unsteady from affliction by wrong faith.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.