اتیمولوژی بشقاب و قاشق

اتیمولوژی بشقاب و قاشق
بوش اوستایی: آرایش یافته
گَپ اوستایی: کفه
در مجموع بشقاب به معنی کفهٔ آرایش یافته است.
مسلّم به نظر می آید که واژۀ قاشق از ترکیب هندوایرانی کَتَچو[ک] ساخته شده است به معنی پیمانهٔ تکهٔ غذا. کچک مازندرانی (قاشق) هم گواه آن است. ولی ریشۀ ترکی آن را از قاشیماق (خراشیدن) گرفته اند که مصداق ندارد.
कटच्छु f. kaTachchu spoon
همین کتچوک (پیمانهٔ تکهٔ غذا) بوده است که به کچک و کفچه و کمچه و چمچه تبدیل شده است. هیئت قاشق آن از طریق آسیای میانه آمده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.