معنی نام قشقایی

معنی نام قشقایی
نظر به نام ایل بزرگ قشقایی یعنی کشکولی (کَشندهٔ کوله بار، در حال کوچ زندگی کننده) نام قشقایی بر گرفته از تلخیص واژهٔ پهلوی گَش[ت]گَیو (مردم در حال کوچ زندگی کننده) خواهد بود. علی القاعده حرف ساکن «ت» در وسط آن ساقط شده و دو حرف «گ» تبدیل به «ق» گردیده اند.
نام اتحادیهٔ عشایر آنها را که در فارس تشکیل شده، از زبان مردم استان فارس گرفته اند. نام قشقایی با پسوند نسبت فارسی “یی” نسبتی مستقیم با کشکولی (خانه به دوش) دارد و مترادف آن است. در باور قشقایی ها به اسب پیشانی سفید (قاشقا) اشاره ای نرفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.