وجه اشتراک موطن و زمان و شغل وزارت و اعدام شدن برزویه/بزرگمهر و مزدک بامدادان

وجه اشتراک موطن و زمان و شغل وزارت و اعدام شدن برزویه/بزرگمهر و مزدک بامدادان
ابوریحان بیرونی مزدک را اهل نسا شهری در خراسان بین مرو و سرخس دانسته‌است. در کتاب روایات، داراب هرمزدیار او را اهل هند می‌خواند.
و دلایلی که کریستنسن برای یکی بودن برزویه و بزرگمهر بیان می‌کند، شباهت نامها و یکی بودن زادگاه برزویه و بزرگمهر — یعنی مرو — است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.