معنی نام خواهران اوستایی سنگهواک (شهرنواز) و ارنواچ (ارنواز)

معنی نام خواهران اوستایی سنگهواک (شهرنواز) و ارنواچ (ارنواز)
سنگهواک (شهرنواز) به معنی سخنگوی انجمن، و ارنواچ (ارنواز) به معنی سخنگوی والا و آسمانی به نظر می رسد. نامهای توراتی ایشان عادَ (انجمنی) و ظلّه (والا) هستند:
सङ्घ m. sangha association
वच n. vacha speech
अरेणु adj. areNu celestial
वच n. vacha speech
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.