معنی لقب پهلوی «بریزاین ریش» قباد

معنی لقب پهلوی «بریزاین ریش» قباد
این لقب را که در مجمع التواریخ برای قباد ملقب به مدافع درویشان و دادور آمده به صورت «پهریچاین – ریش» می توان به معنی پرهیز کننده از گناه معنی نمود:
ऋष्य n. rishya violation
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.