معنی نام شهرک شفت گیلان

معنی نام شهرک شفت گیلان
نظر به اینکه شهرک شفت گیلان در محل گود (۴٨ متری بالاتر از سطح دریا) قرار گرفته است و آن گوراب شفت نامیده شده است؛ لذا نام شفت را می توان مرکب از کلمات اوستایی شی (محل قرار گرفتن) و پَت (پایین افتاده) گرفت. در مجموع یعنی محلی که در گودی قرار دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.