معنی هشتپر

معنی هشتپر
هشتپر به صورت هَشت-پر به معنی محل قرار گرفتن شخص عالیمقام (حاکم) است و آنجا حاکم نشین بوده است:
hashta: to locate
पर adj. para chief, highest
هشتن. [ هَِ ت َ / هَ ت َ] (مص) گذاشتن. (برهان). نهادن. روی چیزی یا بر جایی قرار دادن:
چون درآمد آن کدیور مرد رفت
بیل هشت و داسگاله برگرفت.
رودکی.
تو حاصل نکردی به کوشش بهشت
خدا در تو خوی بهشتی نهشت.
سعدی.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.