معنی لغوی هشترود

معنی لغوی هشترود
نام هشترود (محل رستنیها)/گرمرود به سبب علفزارها و کشتزارهای دیمی پربار غلات آن، بدان داده شده بوده است:
hashta: to locate
रोध adj. rodha growing
ग्राम m. grAma multitude
रोध adj. rodha growing
در این سمت رود (روذ) در نام کهن دیگر شهر مراغه (محل چمنزاری) یعنی افراهروذ (افراشته رستنی ها) هم به معنی رستنی است.
به نظر می رسد نام میسّی (محل پر دام) در کتیبه های آشوری متعلق به شهرستان هشترود بوده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.