معنی نامهای زیویه و غزنین

معنی نامهای زیویه و غزنین
نام زیویه که محل گنجهای مادیای اسکیتی (افراسیاب) و سران سپاه وی در پارسوا (کردستان) بوده، خود به معنی گنج است. ولی اوزبیای باستانی (ثروتمند) در ماننا که نزدیک پایتخت، ایزیرتو (تپه حسنلو) قرار داشته مطابق قصبهٔ زیوهٔ شهر ارومیه (آرمائیت/اورمیاتهٔ باستانی) است.
نام غزنین (غزنی) را هم با غزن سغدی به معنی گنج سنجیده اند. بر این اساس شهرهای کهن گزنا و جزنق و گنجک نام آذربایجان هم به معنی محل گنج بوده اند.
शेव m. zeva treasure
कोश m. koza(kauza) treasure
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.