معنی نام شهرهای نهبندان و خوسف در خراسان جنویی

معنی نام شهرهای نهبندان و خوسف در خراسان جنویی
نام شهر نهبندان (نیه، نیه ونت ان پهلوی) که در سر راههای ارتباطی است به معنی محل دارای کارونسرا (جای پایین آوردن بار) به نظر می رسد.
نام خوسف که درختان انار معروفی دارا است در ترکیب خو-سثَو به معنی محل دارای میوهٔ خوب (انار) است:
kho: good
स्थवि m. sthavi fruit
بر این اساس نام شهر شوسف این نواحی نیز به معنی محل میوه (شی-سف) می باشد.
خود نام درخت انار را می توان به صورت ا-ناره به معنی همیشگی (همواره سبز) معنی نمود:
नार adj. nAra (a-nAra) mortal (im-mortal)
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.