اصل سومری و بابلی نام سائینی

اصل سومری و بابلی نام سائینی
این تصویر سائینی (سیمرغ) پزشک اساطیری ایرانیان باستان در کاخ سارگون دوم آشوری است. معادل سومری آن الهه ای است به نام نی نی سینا (الههٔ پرنده). می شود حدس زد نام آشوری این پزشک خدا هم حاوی واژهٔ سینا (پرنده) بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.