معنی نام دو ایل ارکوازی و چوار در ایلام

معنی نام دو ایل ارکوازی و چوار در ایلام
نام این دو ایل خویشاوند ایلام را می توان با ارک (هَرِک، بار انداختن)- وازی (وذی، رفتن) و چهار-وار (گروه) مرتبط دانست. یعنی در مجموع آنها به معنی ایل کوچ نشین و ایل چهار عشیره ای می باشند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.