مطابقت آربوای نقشه های بطلمیوسی با شیراز

مطابقت آربوای نقشه های بطلمیوسی با شیراز
نام شیراز (شی-راز، محل با شکوه) مطابق آربوای نقشه های بطلمیوسی (مسکن رسا) به نظر می رسد:
आर्पयति{आर्} verb caus. Arpayati[Ar] settle
भाविक adj. bhAvika expressive
shi: place
राढा f. rADhA splendour
نام باستانی شیریکوم را نیز که یاد آور شیراز هست می توان جای محترم و با شکوه گرفت:
shi: place
ऋचति{ऋच्} verb 6 richati[rich] honor
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.