نام باستانی کَرَج در کتیبه های آشوری

نام باستانی کَرَج در کتیبه های آشوری
در دو لشکرکشی تیگلت پیلسر سوم پادشاه آشور به ماد، نام و نشان شهر اوریمزان (وری-میثن، جای واقع در دامنه) با کَرَج (کایَ-رج، مجتمع ردیفها[واقع در دامنه]) مطابقت می نماید:
काय m. kAya collection
राजि m. rAji row
برخی اماکن نامبرده شده در این لشکر کشی ها از این قرار هستند:
گیزین کیسی (قزوین)، نیسا (نهاوند، خرمدشت)، بیت ایشتار (بوئین زهرا/اشتهارد)، سیبور (اسفرورین یا سیادهن/تاکستان)، اوریمزان (جای واقع در دامنه، کرج)، رئوسان (محل چشمهٔ با شکوه، ری)، اورننا (ورامین)، نیپاریا (محل آب انبار پایینی، قم)، بوستوس (محل چشمهٔ آبگرم، تفرش)، آریارمی (تپه گیان) و خروسنی (هرسین).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.