مازندران و دیوان مازندران

مازندران و دیوان مازندران
دیوان مازندران آشوریانی بوده اند که در اوایل حکومت آشوربانیپال به رهبری رئیس رئیسان شانابوشو برای تسلیم خشتریتی (کیکاوس) به شهر آمل مازندران لشکر کشیدند و از خشتریتی مادی و آترادات پیشوای آماردان شکست خوردند و ماد مستقل شد. این واقعهٔ مهم در شاهنامه به عنوان هفتخوان رستم در مازندران انعکاس یافته است. اسرحدون، خشتریتی را دشمن حیله گر خوانده است. بنابراین دیوان مازندران آشوریان بوده اند که به مازندران لشکر کشیدند ولی خود مازندران همین مازندران کنونی است. بنا به کتاب زند بهمن یشت، شهر دوان آسورستان (موصل در کنار نینوا) مقّر دیوان است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.