مطابقت ناحیۀ نوتر کتاب پهلوی زادسپرم با اورارتو و وان

مطابقت ناحیۀ نوتر کتاب پهلوی زادسپرم با اورارتو و وان
در کتاب پهلوی زادسپرم در سمت دریاچۀ چیچست از محل فرمانروایی ویشتاسپ کیانی (مگابرن، تیگران) تحت نام نوتر یاد شده است که در سنسکریت مترادف با اورارتو به معانی محل کشتیرانی و محل رود است و در کتاب پهلوی مینوخرد از تورانیانی (سکاهایی) یاد شده است که افراسیاب آنها را در کنار رود ناوتاگ (محل قابل کشتیرانی) سکنی داده است که منظور نیاکان کُردان در جنوب دریاچه وان هستند. خارس میتیلنی محلهای فرمانروایی این ویشتاسپ را تحت اسامی مِد (مَد، کشور رودخانه= اورارتو یا کشور ماه= ارمنستان) و کشور سفلی (منظور منطقه کُردان کردوخی) آورده است. نام دریاچه وان به صورت وَهَن در سنسکریت به معنی محل قابل کشتیرانی است. لابد همین معنی آن بوده که در اسطوره کشتی نوح در سمت کوه آرارات دخالت داده شده است. نام باستانی پاپهی هم که در منابع باستانی در سمت وان یاد شده و با منطقه کُردان کردوخی مطابقت داده شده، در سنسکریت به معانی سفلی است. نام ریفات تورات نیز که برادر توجرمه (ارمنستان) و اشکناز (سکا) به شمار رفته به صورت رِفاس در سنسکریت به معنی پایینی است.به نظر می رسد اطلاق نام سرزمین پایینی به ناحیۀ کردوخیها به جهت نام و سنن مردم میثره پرست باستانی میتانی (مئِثَ-نی) و ماننای (مان-نی) یعنی دارندگان معابد زیر زمینی و پایینی میترایی در این ناحیه صورت گرفته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.