ترادف نام های گوسان و آشیگ

ترادف نام های گوسان و آشیگ

نام گوسان های ارمنی عهد ساسانی (مرکب از کلمات کا- اوس-ان= منسوبین به دوستدار عشق و آرزو) و آشیگ های آذری (منسوبین به عشق= ایش-کا اوستایی) در این کلمات سنسکریتی نیز به هم می رسند:

कौशिक m. kaush-ika love
आचके verb Acha-ke {AkA} love

نام گوسان (گو-اوس-ان: سراینده شیفتگی) را بدون جزء گو (سرودن و گفتن) به صورت اوزان (اوز-ان، اوس-ان: شیفته، عاشق) نیز آورده اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.