معنی نام کاوۀ آهنگر

معنی نام کاوۀ آهنگر

نظر به واژۀ اوستایی کَوی (شاه) نام کاوۀ آهنگر به طور ساده به معنی آهنگر پادشاهی است. معادل تاریخی او هارپاگ (روان کننده مواد مذاب یا نگهبان پختن) سردار آستیاگ است که طبق خبر اسطوره ای هرودوت او هم پسرش توسط آستیاگ (اژدهاک خبر موسی خورنی) خورش گردیده است. نام توشتر هم که با کاوۀ آهنگر مقابله شده است در فرهنگ سنسکریت نائینی از جمله به معنی قالب گر است. معانی روان کننده مواد مذاب یا نگهبان پختن هارپاگ (هارپاژ) باعث پدید آمدن اساطیر کاوۀ آهنگر و آشپزهای ضحاک (اژدهاک) گردیده است.

در داستان آشپزهای ضحاک کشتن یک گوسفند و یک زندانی به جای دو زندانی به الهام از داستان آرامی-عبری آهیگر (آه-ایکر”برادر بی فرزند”، صدر اعظم اساطیری سناخریب و اسرحدون) نظر می رسد که زندانی مشابهی را به جای وی اعدام می کنند و او نجات می یابد و پیروز میگردد. نام توطئه گر علیه آهیگر، پسرخوانده و خواهر زاده اش نادین (رها شده) است که یاد آور پسر رها شده کاوۀ آهنگر از چنگ پادشاه “آشور” (=خندان، ضحاک) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.