مطابقت شهر کیِف با سزاریای نقشه های بطلمیوسی

مطابقت شهر کیِف با سزاریای نقشه های بطلمیوسی

نام شهر کیِف پایتخت اوکراین که آن را به پادشاهی اساطیری به نام کِی منتسب کرده اند، با سزاریای نقشه های بطلمیوسی به معنی محل فرمانروا مطابقت می نماید. بر این پایه نام شهر کیف از کلمۀ کَوی-وه (منسوب به شاه) در زبان سکاها و سرمتهای ایرانی باستانی ایرانی زبان به یادگار مانده است و آنجا مقر حکومتی ایشان بوده است. در شمال غربی آن نام شهری به صورت Ophlones (به سنسکریت یعنی شهر سنگی؟) دیده میشود که قابل تطبیق با Korosten حالیه (به سوئدی یعنی شهر کلبه های سنگی) است.

http://members.casema.nl/h.vandeukeren/histotron/068n60sc10.htm

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.