مطابقت نوذر روایات ملی با چیش پیش

مطابقت نوذر روایات ملی با چیش پیش

در جدول تطبیقی شجره نامۀ نوذریان با هخامنشیان نام نوذر (نئوتره، محافظ و ناجی نو) با چیش پیش (چیش؟- پیش= نو) در زبان عیلامی مطابقت دارد. نظر به مطابقت جزء نو در نام نوذر با جزء پیش=نو عیلامی در نام چیش پیش، جزء چیش می تواند در عیلامی به معنی محافظ و ناجی بوده باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.