مطابقت نام شاهنامه ای بَرته از نژاد توابه با فرائورت فرزند خشثریتی

مطابقت نام شاهنامه ای بَرته از نژاد توابه با فرائورت فرزند خشثریتی

نام بَرته که در شاهنامه با نام فریبرز همراه است، به صورت وَرته در اوستایی و سنسکریت به معنی رفاه و ثروت یاد آور نام پادشاه مقتول ماد فرائورت (فرورتیش= بسیار ثروتمند، فرود سیاوش) است. چون نام توابه به صورت تواوه به معنی منسوب به نیرومندی مطابق نام خشتریتی (نیرومند) که در اوستا با نام کیکاوس نیرومند معرفی شده است. خود نام فریبرز (دارندۀ نیروی فرخندۀ والا) هم در اساس متعلق به فرائورت (فرود سیاوش، سیاوش) به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.