معنی واژۀ اُستاد

معنی واژۀ اُستاد

مأخذ اوستایی واژۀ اُستاد را کلمۀ اوستایی ava-stAt دانسته اند لذا با توجه به واژه های سنسکریتی زیر احتمال زیاد دارد واژۀ اُستاد به معانی متقدم و پایه بوده است:

.अवस्तात् ind. avastAt before, अवस्तात् ind. avastAt below

پیشوند اَوَ (زیر، دور) معنی اوَ-ستات را به مفهوم ایستاده در زیر و قبل یعنی پایه و مبنا و اسبق نشان می دهد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.