معنی محتمل سالموکسیس

معنی محتمل سالموکسیس

نظر به شرح هرودوت از موضوع به منظور تزکیه نفس به زیر زمین رفتن سالموکسیس خدای گِتها می توان هیئتی از نام سالموکسیس را در سنسکریت به معنی کسی گرفت که در مکان مخفی و زیر زمینی به تزکیه نفس مشغول شده است:

शीलमय  adj.  zIlamaya  consisting in moral character or good conduct

क्षेति  verb 2  kSeti { kSi }  reside in secret place

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.