اتیمولوژی محتمل نام عشق آباد

اتیمولوژی محتمل نام عشق آباد:

این شهر که پایتخت ترکمنستان است، به جای شهر نیسای باستانی (محل پایین آسودن کاروانها) در ۱۸ کیلومتری شمالغربی عشق آباد بنا شده است. نظر به سابقۀ کهن واژۀ عشق در زبانهای ایرانی می توان برای نام عشق آباد وجه اشتقاق ایشک-آباد (آبادی مطلوب و دلخواه) را برای آن در نظر گرفت که در سهولت گفتار تبدیل به عشق آباد گردیده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.