معنی ارداویراف

معنی ارداویراف
نام ارداویراف در نگاه اول به معنی زمزمه کننده متون مقدس به نظر می رسد:
आर्ष n. ArSa holy text
विराव m. virAva humming
هیئت ارداویراز نام ارداویراف هم به صورت اردا- ویه- راز به معنی دارای دعاهای آسمانی مقدس است. ویه- راز دقیقآ معادل ویه- رَوَ در سنسکریت است. رازَ در اوستایی به همان معنی رازهای آراسته و منظوم یک دین (زمزمۀ دینی) است:
.विहा adverb vihA heaven, रव m. rava song, रासक m. rAsaka kind of song
معنی ورزندۀ راه راست (هدایت کنندۀ مردم به سوی حق) هم از نام ارداویراز قابل استخراج است.
ولی نام اختصاری معادل سریانی ارداویراف را gwnrp آورده اند که می توان آنرا سراینده سرود رستگاری گرفت:
.Geu: redemption. Aner: answer; song; affliction. Aphiah: speaking, blowing
بنابراین ارداویراز در ترکیب اَرتَوَ- (سعادت پس از مرگ) و راز (زمزمه دینی منظوم) به معنی سرایندۀ سرود راز های سعادت پس از مرگ بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.